Pages Menu
TwitterRssFacebook
 

Categories Menu
Firmowe finanse - aktywa w firmie. Księgowość dla firm Mokotów
Działalność przedsiębiorstwa ma zazwyczaj jeden cel, ma przynosić zyski właścicielowi lub udziałowcom. Bez względu na to gdzie firma w cywilizowanym kraju
Lotto.
Zdecydowałeś się spróbować swojego szczęścia i wybrałeś się do jednego z kiosków, aby zakupić los na loterię? Wybrałeś liczby, które są dla Ciebie ważne, a może losowo zdecydowałeś, które będą najodpowiedniejsze?
Jak bawią się firmy? Atrakcje na imprezy firmowe - imprezy tematyczne dla firm Zakopane;
Zapewne każdy z nas słyszał opowieści o legendarnych imprezach firmowych, na których działy się dziwne sytuacje. Jednym z miejsc
Nowa firma a lokalizacja - wirtualne biuro w Warszawie centrum
Zakładając działalność gospodarczą czasem stajemy przed dylematem jaką wpisać mamy siedzibę naszej firmy. Jest to uzasadnione z kilku powodów, jednak z pomocą
Franczyza - dla kogo?
GPoland https://gpoland.com.pl/ proponuje współpracę franczyzową. Franczyza jest dobrym sposobem na biznes dla wszystkich tych, którzy postanowili otworzyć swoją pierwszą firmę i nie mają w tej dziedzinie
Gdzie szukać ofert pracy wakacyjnej?
Praca wakacyjna jest doskonałym źródłem zarobku dla wszystkich studentów w szczególności, jeśli nie podejmują oni żadnej pracy w ciągu trwania semestru akademickiego. Zarówno w dużych
Rozmowa kwalifikacyjna - kilka porad
Jak zwiększyć swoje szanse na rozmowie kwalifikacyjnej? To pytanie nieustannie krąży nam po głowie, gdy zostajemy zaproszeni przez rekrutera na rozmowę. Co zrobić, jak się ubrać, jak

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Rolnictwo

Rolnictwo, jedna z najstarszych i podstawowych gałęzi produkcji materialnej we współczesnej gospodarce, w której wytwarza się środki żywnościowe i surowce przemysłowe (produkty roślinne i zwierzęce) za pomocą uprawy i hodowli roślin (produkcja roślinna) oraz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich (produkcja zwierzęca). R. powstało w okresie wspólnoty pierwotnej zajmując, oprócz pasterstwa, główne miejsce w produkcji społecznej. W dalszym rozwoju historycznym pasterstwo przekształciło się w hodowlę, stanowiącą część składową r. W okresie niewolnictwa i feudalizmu r. w krajach gospodarczo rozwiniętych zajęło podstawowe miejsce w produkcji materialnej, dostarczając większość dóbr konsumpcyjnych i środków produkcji. W gospodarce tych okresów r. miało charakter uniwersalny, było gałęzią zaspokajającą wszystkie prymitywne potrzeby ówczesnych społeczeństw. Miało ono także charakter naturalny, tzn. służyło przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb producentów. W okresie feudalizmu w wyniku społecznego podziału pracy z r. wyodrębniło się rzemiosło, które następnie dało początek współczesnemu przemysłowi. Produkcja roślinna, obejmująca uprawę i użytkowanie roślin w produkcji połowę j (zboża, rośliny okopowe, pastewne, przemysłowe) oraz w ogrodnictwie (sadownictwo i warzywnictwo), jest podstawowym działem r. i gospodarstwa rolnego. Jest ona — jak dotychczas — bezpośrednio lub pośrednio (przez przerób) podstawowym źródłem żywności dla ludzi. Współcześnie, w miarę wzrostu zamożności społeczeństw, maleje — na ogół biorąc — ilość produktów roślinnych przeznaczanych bezpośrednio na cele spożywcze, wzrasta zaś ich zużycie na pasze w przetwórstwie zwierzęcym i surowce w przetwórstwie przemysłowym. W produkcji roślinnej w skali światowej decydujące znaczenie mają rośliny zbożowe uprawiane na powierzchni ok. 590 min ha, w tym pszenica (221 min ha), ryż (133 min ha) i kukurydza (100 min ha). Wśród okopowych — ziemniaki (22 min ha), oleistych — soja (34 min ha), włóknistych — bawełna (33 min ha). W Polsce ze względu na warunki glebowe, klimatyczne i społeczno-ekonomiczne występuje przewaga zbóż (w tym zwłaszcza żyta) i ziemniaków; z roślin przemysłowych zaś głównymi roślinami są buraki cukrowe, rzepak i len. Produkcja roślinna w Polsce stanowi 58,6% produkcji globalnej r., w tym 4 zbóż 15,9% i ziemniaków 12%. Drugim podstawowym działem r. jest produkcja zwierzęca, obejmująca produkcję bydła, trzody chlewnej, koni. owiec, drobiu itp., a także artykułów pochodzenia zwierzęcego: mleka, żywca wołowego i wieprzowego, wełny, jaj itp. Podstawową cechą produkcji zwierzęcej jako gałęzi r. jest jej przetwórczy charakter. Proces produkcji zwierzęcej jest przetwarzaniem surowców uzyskanych w produkcji roślinnej, przetwarzanie to zaś związane jest z określonymi stratami wartości odżywczych pasz. Występujące tu straty stanowią cenę przekształcenia produktów roślinnych w produkty zwierzęce o wyższej wartości konsumpcyjnej. Produkcja zwierzęca jest elementem uszlachetniającym całą produkcję roślinną, a także bierze udział w zachowaniu i podnoszeniu żyzności gleb. Ogólną ewolucję rozwoju r. charakteryzuje zwiększenie udziału produkcji zwierzęcej w ogólnej produkcji r. i wzrost jej roli w żywieniu ludzi. Ogólny stan pogłowia zwierząt gospodarskich w świecie ilustrują następujące dane: bydło 1118 min szt., trzoda chlewna 627 min szt., owce 1078 min szt., konie 69 min szt. Pogłowie podstawowych grup zwierząt gospodarskich w Polsce wynosi: bydło 11 min szt., trzoda chlewna 15,2 min szt., owce 3,2 min szt., konie 2,5 min szt. Wzrost produkcji zwierzęcej spowodował powstanie i zaostrzenie się dysproporcji między podstawowymi działami produkcji rolnej, zwłaszcza w wyniku zbyt wolnego tempa rozwoju produkcji roślinnej, czego rezultatem są określone trudności paszowe. Wraz z rozwojem gospodarczym zmniejsza się udział r. w strukturze globalnej produkcji społecznej, co wynika ze swoistych cech produkcji rolnej i przemysłowej (różny poziom wyjściowy i różne tempo rozwoju, zróżnicowanie charakteru zaspokajanych potrzeb, możliwości wykorzystania techniki itp.). Postęp techniczny umożliwia szybki wzrost produkcji rolnej — zarówno wydajności z jednostki powierzchni i sztuki zwierząt (wzrost poziomu intensywności przez zwiększenie nakładów pracy uprzedmiotowionej), jak i w przeliczeniu na jednego zatrudnionego w r. (wzrost wydajności pracy) lub jednego mieszkańca kraju (wzrost poziomu zaspokojenia potrzeb żywnościowych). W wyniku tych procesów następuje zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w r. i spadek udziału ludności rolniczej w ogólnej liczbie ludności kraju. W miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu sił wytwórczych ulegają zmianie: systemy i sposoby produkcji rolnej, stosunki własności ziemi i użytkowania środków produkcji (zmiana struktury agrarnej), działy i gałęzie produkcji, rozszerza się zakres przetwórstwa przemysłowego itp. Wysoko wyspecjalizowane gospodarstwa stają się w pełni towarowe; powstaje i rozwija się sieć instytucji i przedsiębiorstw świadczących różnorodne usługi dla r. Gospodarstwa zbywają produkcję wielkim organizacjom handlowym, uzależniając jednocześnie od nich zaopatrzenie w środki produkcji, zbyt itp., co prowadzi do powstania procesów poziomej i pionowej integracji r. (integracja pionowa w rolnictwie). Cechy r. w różnych krajach zależą głównie od stosunku między liczbą ludności a wielkością użytków rolnych i uzbrojenia technicznego, co kształtuje różny poziom intensywności i wydajności pracy w r. Kraje o wysokich zasobach ziemi gospodarują zwykle na niższym poziomie intensywności, kraje zaś o małych zasobach ziemi — na wyższym (przy zróżnicowanych nakładach pracy żywej lub uprzedmiotowionej). W krajach nieuprzemysłowionych (r. krajów rozwijających się) dominują nakłady pracy żywej przy bardzo niskim poziomie wyposażenia technicznego, w krajach uprzemysłowionych (rozwiniętych) systematycznie zwiększa się zakres stosowania środków technicznych, a ogranicza zaś nakłady pracy żywej.