Pages Menu
 

Categories Menu
Leasing - naprawdę warto
Leasing coraz bardziej popularny
Leasing to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Chętnie korzystają z tej opcji firmy, które nie mają wystarczających środków na zakup specjalistycznych maszyn,
Lotto.
Zdecydowałeś się spróbować swojego szczęścia i wybrałeś się do jednego z kiosków, aby zakupić los na loterię? Wybrałeś liczby, które są dla Ciebie ważne, a może losowo zdecydowałeś, które będą najodpowiedniejsze?
Rozmowa kwalifikacyjna - kilka porad
Jak zwiększyć swoje szanse na rozmowie kwalifikacyjnej? To pytanie nieustannie krąży nam po głowie, gdy zostajemy zaproszeni przez rekrutera na rozmowę. Co zrobić, jak się ubrać, jak
Firmowe finanse - aktywa w firmie. Księgowość dla firm Mokotów
Działalność przedsiębiorstwa ma zazwyczaj jeden cel, ma przynosić zyski właścicielowi lub udziałowcom. Bez względu na to gdzie firma w cywilizowanym kraju
Upadłość - bankructwo firmy jednoosobowej i osoby fizycznej
Czasami nasze życie układa się bardzo różnie, zaciągamy zobowiązania, których nie jesteśmy w stanie spłacić co w konsekwencji prowadzi do nagromadzenia się wielkiego
Wirtualne biuro a prestiż firmy
We współczesnych czasach, aby założyć sprawnie prosperującą firmę, wcale nie trzeba posiadać lokalu w którym będzie znajdować się jej biuro. Można bowiem skorzystać z wirtualnego biura
Integracja pracowników - najlepsza agencja eventowa: ranking
Każdy marzy o pracy w fajnym zespole, gdzie atmosfera jest tak miła że do pracy przychodzimy z przyjemnością, z chęcią spotykamy się z naszymi współpracownikami

Posted by on wrz 22, 2017 in Ekonomia |

Bilanse zasobów ludzkich

Bilanse zasobów ludzkich (bilanse siły roboczej), podstawowy instrument planowej polityki zatrudnienia oraz kształcenia zawodowego; określają stan, strukturę i sposób spożytkowania sił ludzkich w społecznym podziale pracy; opracowywane są dla całego kraju, obszarów administracyjnych oraz rejonów gospodarczych. W celu uchwycenia zmian zachodzących w stanie i strukturze zasobów ludzkich oraz w ich wykorzystaniu b.z.l. sporządza się na początek i koniec danego okresu, którym jest z reguły okres objęty planem gospodarczym (rocznym, 5-letnim, perspektywicznym). B.z.l. dotyczą okresu minionego (bilanse sprawozdawcze lub statystyczne) lub przyszłego (bilanse planistyczne); pierwsze opracowują organa statystyczne; drugie — organa planowania. Naczelne miejsce wśród nich zajmuje zbiorczy b.z.l.; składa się on z dwóch części, w pierwszej określony jest stan zasobów, który obejmuje: 1. ludność w wieku produkcyjnym (w Polsce przyjęte są obecnie następujące granice wieku zdolności do pracy: dla mężczyzn od 18 do 64 lat, dla kobiet od 18 do 59 lat); 2. ludność czynną zawodowo po i przed przekroczeniami wspomnianych granic wieku produkcyjnego. Część druga obrazuje wykorzystanie zasobów ludzkich wg następującego układu: 1. osoby czynne zawodowo w poszczególnych działach i sektorach gospodarki z uwzględnieniem form zatrudnienia (np. w rolnictwie indywidualnym — gospodarujący i pomagający członkowie rodzin; w gospodarce uspołecznionej — pracownicy pełnozatrudnieni, niepełnozatrudnieni, sezonowi); 2. osoby w wieku zdolności do pracy, uczęszczające do szkół dla nie pracujących; 3. osoby w wieku produkcyjnym trwale niezdolne do wykonywania zajęć zarobkowych; 4. pozostałe osoby w wieku produkcyjnym. Wśród tych ostatnich wydziela się poszukujących pracy jako czynną rezerwę pracy i osoby prowadzące gospodarstwa domowe, które określa się jako rezerwy potencjalne. Zbiorczy b. z.l. sporządza się wg płci oraz miejsca zamieszkania (miasto—wieś). W miarę uzyskiwania danych statystycznych uwzględnia się też jedno z trzech podstawowych źródeł utrzymania: rolnictwo, zawody pozarolnicze i mieszane źródło utrzymania, obejmujące głównie chłopów-robotników. Zbiorczy b.z.l. uzupełniają współczynniki aktywności zawodowej agregujące z reguły po piąć roczników poszczególnych grup ludności w wieku produkcyjnym. Obrazują one stopień zaangażowania mężczyzn i kobiet, mieszkańców miast i wsi w pracy zawodowej przynoszącej dochód. Dane zawarte w zbiorczym b.z.l. pozwalają na określenie liczebności zasobów, stopnia ich aktywności zawodowej, struktury zatrudnienia, rezerw itp.; stanowią one podstawowy materiał do ustalania kierunków polityki zatrudnienia, inwestycyjnej, kształcenia kadr itd. Terenowe zbiorcze b.z.l. odzwierciedlają różnice w stopniu wykorzystania zasobów ludzkich w poszczególnych częściach kraju i stanowią pomoc w ustalaniu lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych, opracowywaniu planów migracji, werbunku, połączeń komunikacyjnych, ułatwiających ruch pracowników itp. W celu dokładniejszego badania gospodarki zasobami ludzkimi sporządza się szczegółowe bilanse, obejmujące odrębnie młodzież, kobiety, mieszkańców wsi, ludność rolniczą i kadry kwalifikowane. Bilans młodzieży — obejmuje młodzież od 14 do 24 lat z wydzieleniem młodocianych w wieku od 14 do 17 lat; podaje w jakich typach szkół młodzież zdobywa zawód, gdzie jest zatrudniona 1 uczy się zawodu; ustala liczbę młodzieży nie uczącej się i biernej zawodowo. B.z.1. rolnictwa — ujmuje odrębnie sytuację w rolnictwie uspołecznionym i indywidualnym, uwzględnia wahania sezonowe, strukturę zajęć, wartościuje za pomocą odpowiednich przeliczników potencjalną wydajność pracy mężczyzn, kobiet i młodocianych pracujących w rolnictwie, wyodrębnia grupę chłopów- -robotników. Bilans kobiet — informując o stopniu i strukturze aktywności zawodowej kobiet, zwraca szczególną uwagę na ich zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy (na tzw. pół etatach), na pracę nakładczą, na prowadzenie przez nie gospodarstw domowych oraz na stopień zaabsorbowania obowiązkami macierzyńskimi. W Polsce dane bilansu kobiet wykorzystywane są w polityce świadczeń socjalnych oraz w działaniach interwencyjnych na rzecz wzrostu zatrudnienia aktywnych rezerw pracy. B.z.l. na wsi — obrazują strukturę zatrudnienia mieszkańców wsi, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących ich pracy w rolnictwie i poza rolnictwem, wykonujących zajęcia zarobkowe na miejscu i dojeżdżających do pracy, pracujących w dwóch zawodach itp. Dąży się do opracowywania b.z.l. na wsi w układzie gminnym; są one pomocne w kształtowaniu procesów migracyjnych oraz pogłębieniu społecznego podziału pracy na wsi. Bilanse kadr wykwalifikowanych obejmują pracowników z wykształceniem wyższym, średnim oraz zasadniczym zawodowym. Określają one zapotrzebowanie wg zawodów i ważniejszych specjalności dla całego kraju, województw i powiatów oraz resortów, działów i gałęzi gospodarki narodowej; informują o stopniu jego pokrycia; zawierają dane o dopływie i ubytku kadr oraz o ich kształceniu i doskonaleniu w systemie studiów i szkół dla pracujących. Perspektywiczne bilanse kadr wykwalifikowanych i młodzieży odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu struktury oraz rozwoju szkolnictwa zawodowego i wyższego, w rekrutacji młodzieży do szkól oraz w planowaniu zatrudnienia absolwentów. Z bilansami kadr wykwalifikowanych wiążą się tzw. spisy kadrowe, zbierające co kilka lat szczegółowe dane o pracownikach zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej. Dają one obraz rozmieszczenia, wykorzystania i niedoboru kadr wykwalifikowanych w układach działowo-gałęziowych, resortowych i przestrzennych. B.z.l. sporządzane są we wszystkich krajach socjalistycznych. Metodą ich opracowania i analizą zajmują się centralne organa planistyczne.