Pages Menu
 

Categories Menu
Twórz więzi i zmotywuj zespół w unikalnym otoczeniu
W dzisiejszym świecie, w którym tempo pracy jest coraz bardziej intensywne, a konkurencja stale rośnie, zespół pracowniczy jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdej organizacji.
Leasing - naprawdę warto
Leasing coraz bardziej popularny
Leasing to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Chętnie korzystają z tej opcji firmy, które nie mają wystarczających środków na zakup specjalistycznych maszyn,
Co to jest faktoring? faktoring odwrócony, pełny i międzynarodowy
Wiele przedsiębiorców marzy o tym żeby mieć dużą sprzedaż i duże obroty, jednak Ci którzy takie mają często wiedzą że potrafią z tym być całkiem poważne
Checklista najlepszych prezentacji
Podejście do stworzenia prezentacji to za każdym razem ogromne wyzwanie. Jednocześnie merytoryczne i praktyczne przygotowanie i zebranie materiałów, a następnie uporządkowanie ich spowoduje,
Dobra zabawa firmowa w Zakopanem - imprezy integracyjne dla firm
Każdy szef doskonale wie że o sukcesie w jego firmie decyduje to czy pracownicy ze sobą współpracują, czy siebie lubią czy wręcz przeciwnie przychodzą co
Podatki: porady PIT, poprawne rozliczenie. Rozliczanie zeznań rocznych Piekary Śląskie
Co roku na koniec kwietnia wiele osób zaczyna biegać jak z pieprzem kiedy to się zorientuje że nie ma rozliczonego podatku za poprzedni
Tłumacz w małej miejscowości
Coraz częściej częściej potrzebujemy usług tłumacza przysięgłego. Powody są różne. Mogą to być wyjazdy za granicę, handel (również ten internetowy) czy też tłumaczenia dokumentów związanych

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Rada wzajemnej pomocy gospodarczej

Rada wzajemnej pomocy gospodarczej, powołana do życia w wyniku narady przedstawicieli Bułgarii, Czechosłowacji, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR, która odbyła się w Moskwie 5—8 1 1949; państwa te zyskały miano członków-założycieli R.W.P.G.; II 1949 do Rady przyjęta została Albania, X 1950 — NRD, a VI 1962 — Mongolia. Członkostwo w Radzie nie przeszkadza w uczestnictwie w innych międzynarodowych organizacjach i w zawieraniu umów międzynarodowych z krajami spoza Rady. Na mocy porozumienia z R.W.P.G. z IX 1964 Jugosławia bierze udział w pracach niektórych jej organów. W charakterze obserwatorów biorą udział w pracach Rady przedstawiciele KRL-D, DRW i Kuby. Od 1966 z udziału w pracach Rady zrezygnowała ChRL, w których uczestniczyła na prawach obserwatora; w końcu 1961 przestała brać udział w pracach R.W.P.G. Albania, której przedstawiciel oficjalnie zawiadomił Sekretariat Rady, iż jego rząd nie będzie uczestniczył w pracach jej organów. Cele i zadania R.W.P.G. określa statut przyjęty w 1959 na XII Sesji, obowiązujący oficjalnie od 13 IV 1960 po ratyfikowaniu go przez państwa członkowskie. Cele te były następnie wielokrotnie uzupełniane i konkretyzowane na naradach przedstawicieli partii komunistycznych i robotniczych krajów członkowskich w 1962 i w 1963 oraz na XVI, XVIII, XXIII, XXIV i XXV Sesji Rady. Podstawowym celem R.W.P.G. jest wszechstronne rozwijanie współpracy gospodarczej na zasadach równości stron i wzajemnych korzyści oraz poszanowania suwerenności, opartej na stopniowo realizowanych zadaniach międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy i specjalizacji produkcji zmierzających do zbudowania socjalizmu i komunizmu w krajach członkowskich i zabezpieczenia pokoju światowego. Jednym z głównych celów odcinkowych jest współdziałanie w zakresie wzrostu produkcji, rozwoju postępu technicznego, wydajności pracy, powiększania przyrostu dochodu narodowego i stopy życiowej ludności. Podstawową formą realizacji tych celów jest koordynacja planów rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. Jednym z kluczowych zagadnień obrad XXIU Sesji R.W.P.G. było doskonalenie i pogłębienie metod koordynacji planowania gospodarczego i oparcia go na prognozach naukowo-technicznych i ekonomicznych. XXIV Sesja R.W.P.G. skupiła m. in. uwagę na sporządzeniu programu rozwoju współpracy i integracji gospodarczej krajów członkowskich. Integracja jest niezbędna w obecnym okresie intensywnego rozwoju, wiążącego się z przechodzeniem przede wszystkim od międzygałęziowego do wewnątrzgałęziowego podziału pracy w obrębie R.W.P.G. Na XXV Sesji przyjęty został „Kompleksowy program dalszego pogłębiania i doskonalenia współpracy i rozwoju socjalistycznej integracji gospodarczej krajów członkowskich R.W.P.G.” — dokument, którego rangę przyrównać można do przyjętego na XII Sesji Statutu Rady. Program ten wszechstronnie rozpatruje podstawowe problemy współpracy, wytycza kierunki ekonomicznej integracji krajów R.W.P.G. Każdy kraj dysponuje w R.W.P.G. tylko jednym głosem. Uchwały zapadają jednomyślnie i mają charakter zaleceń lub decyzji. Forma zaleceń stosowana jest w istotnych sprawach współpracy ekonomicznej i naukowo-technicznej, decyzji natomiast — głównie w sprawach organizacyjno-proceduralnych. Zalecenia R.W.P.G. obowiązują po zatwierdzeniu ich przez rządy zainteresowanych krajów, decyzje zaś — z chwilą ich podjęcia. Kraj, który nie wyraził zainteresowania daną sprawą, nie jest związany treścią dotyczącego jej zalecenia; może jednak przystąpić w dowolnym terminie i wówczas dane zalecenie zacznie go obowiązywać. Organami Rady są: Sesja, Komitet Wykonawczy, stałe komisje i Sekretariat. Do zadań najwyższego organu — sesji R.W.P.G. — należy rozpatrywanie podstawowych problemów współpracy ekonomicznej i naukowo-technicznej, wytyczanie głównych kierunków działalności Rady oraz podejmowanie niezbędnych kroków do realizacji jej celów i zadań. Zwyczajne sesje zwoływane są nie rzadziej niż raz w roku i odbywają się kolejno w stolicach państw członkowskich. Komitet Wykonawczy jest głównym organem wykonawczym Rady, w jego skład wchodzą przedstawiciele krajów członkowskich (po jednym z każdego kraju) na szczeblu wicepremierów. Komitet Wykonawczy zastąpił działającą do VI 1962 naradę przedstawicieli krajów w Radzie; odbywa swoje posiedzenia nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, kieruje całokształtem prac związanych z realizacją celów i zadań Rady zgodnie z postanowieniami sesji, obserwuje przebieg wykonania zobowiązań krajów członkowskich wynikających z przyjętych przez nie zaleceń organów R.W.P.G.; prowadzi prace związane z koordynacją planów, specjalizacją i kooperacją produkcji; rozpatruje wnioski krajów członkowskich, stałych komisji, Biura Komitetu Wykonawczego do spraw zbiorczych planów gospodarczych i Sekretariatu R.W.P.G. w sprawach współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej; analizuje przebieg tej współpracy i opracowuje wnioski dotyczące dalszego jej rozwoju. Komitet Wykonawczy kieruje pracami Sekretariatu i stałych komisji Rady oraz nakreśla kierunki ich działalności. Biuro KW do spraw zbiorczych planów gospodarczych jest organem Komitetu Wykonawczego. Podstawowym zadaniem Biura jest przygotowywanie dla Komitetu wniosków w sprawie koordynacji planów gospodarczego rozwoju krajów członkowskich oraz bezpośrednie współdziałanie w organizacji współpracy ich centralnych organów planowania. Przez Biuro organy R.W.P.G. utrzymują stałą bezpośrednią więź z państwowymi organami planowania; członkami Biura są zastępcy przewodniczących centralnych organów planowania krajów Rady; siedzibą Biura jest Moskwa. Stałe komisje zabezpieczają realizację poważnej części celów i zadań Rady; powoływane są przez sesje i działają na podstawie własnych statutów i regulaminów zgodnych z duchem i postanowieniami statutu R.W.P.G. Komisje mają na celu (każda na swoim odcinku) rozwijanie współdziałania w dalszym rozszerzaniu ekonomicznych więzi między krajami członkowskimi, organizowanie ekonomicznej i naukowo-technicznej współpracy, planowego rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki narodowej, polepszanie i pogłębianie międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy, przyspieszanie postępu technicznego, podnoszenie wydajności i organizacji pracy. Aktualnie działa 21 stałych komisji Rady.