Pages Menu
 

Categories Menu
Kim jest tłumacz przysięgły?
Tłumaczenia przysięgłe były coraz bardziej poszukiwane w ostatnich latach ze względu na globalizację, migrację, turystykę i internacjonalizację rynków. Dokumenty i treści muszą być dostosowane
Najprostsze rozwiązania
Jak oszczędzić sobie czas i skrócić poszukiwania w internecie? Być może masz swój ulubiony serwis do szukania ogłoszeń i umiesz posługiwać się jego narzędziami. Wiesz już, gdzie należy wybrać kategorię,
Prestiżowa lokalizacja biura - wirtualne biuro Warszawa Centrum
Wiele osób zaczynających swój biznes ma ochotę na prestiżową lokalizację swojej firmy, jednak umówmy się mało kogo stać na lokalizację jaką jest warszawa
Firmowe finanse - aktywa w firmie. Księgowość dla firm Mokotów
Działalność przedsiębiorstwa ma zazwyczaj jeden cel, ma przynosić zyski właścicielowi lub udziałowcom. Bez względu na to gdzie firma w cywilizowanym kraju
Upadłość - bankructwo firmy jednoosobowej i osoby fizycznej
Czasami nasze życie układa się bardzo różnie, zaciągamy zobowiązania, których nie jesteśmy w stanie spłacić co w konsekwencji prowadzi do nagromadzenia się wielkiego
Leasing - naprawdę warto
Leasing coraz bardziej popularny
Leasing to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Chętnie korzystają z tej opcji firmy, które nie mają wystarczających środków na zakup specjalistycznych maszyn,
Tłumacz w małej miejscowości
Coraz częściej częściej potrzebujemy usług tłumacza przysięgłego. Powody są różne. Mogą to być wyjazdy za granicę, handel (również ten internetowy) czy też tłumaczenia dokumentów związanych

Posted by on wrz 22, 2017 in Ekonomia |

Agraryzm

Agraryzm, społeczno-ekonomiczna ł ideowo-polityczna koncepcja rozwiązania kwestii rolnej i chłopskiej przez tworzenie i umacnianie rodzinnych gospodarstw chłopskich, współdziałających ze sobą za pomocą form spółdzielczości rolniczej, na podstawie zasad solidaryzmu społecznego, mająca na celu obroną interesów drobnych wytwórców rolnych. Geneza a. wiąże się z koncepcjami obrony drobnej własności w ogóle, zagrożonej w wyniku działania kapitalistycznych praw konkurencji, akumulacji i koncentracji produkcji. Ideologia ta pojawia się na zachodzie Europy w połowie XIX w., w krajach zaś słabiej rozwiniętych gospodarczo w końcu XIX i na początku XX w. Wobec szybkiego eliminowania drobnej własności w przemyśle i wolniej postępujących procesów koncentracji w rolnictwie, ideologia obrony drobnej własności przenosi się stopniowo na grunt rolniczych stosunków społeczno-ekonomicznych. Odmianą a. można nazwać rozpowszechniony w Rosji w drugiej połowie XIX w: nurt myśli społeczno-ekonomicznej zwany narodnictwem. Narodnicy uważali, że kapitalizm nie ma w Rosji perspektyw rozwoju, a podstawą przebudowy ustroju feudalnego w tym kraju powinna być rosyjska wspólnota gminna (obszczina), chłopstwo zaś powinno stanowić główną siłę rewolucyjną. W późniejszym okresie narodnictwo przestało być ruchem o tendencjach rewolucyjnych, schodząc na pozycje liberalno-demokratyczne. Mając na uwadze bezsilność tych koncepcji w walce z kapitalizmem, Lenin poddał je ostrej krytyce. A. jest ideologią o różnych odcieniach ekonomicznych i politycznych. Podczas gdy lewicowe Jego odłamy zwalczały kapitalizm, przeciwstawiając mu harmonię gospodarczą i społeczną, prawicowe jego skrzydła domagały się drobnych w istocie reform systemu kapitalistycznego. Między tymi skrajnymi koncepcjami istniało sporo różnych społeczno-ideowych postaci a. W Polsce dość zwarta postać a. ukształtowała się w pierwszej połowie lat 30-tych XX w. i pod względem ideologicznym związana była z politycznym ruchem chłopskim. Na społeczną treść a. w Polsce składały się koncepcje społeczno-ekonomiczne i społeczno-ideowe. U podstaw koncepcji społeczno-ekonomicznych a. leżała apoteoza rolnictwa Jako działu gospodarki narodowej i ekonomicznych walorów Jego drobnotowarowej formy. Zdaniem głosicieli a. rolnictwo powinno stanowić podstawę gospodarki narodowej. Wszystkie inne działy natomiast powinny mu być podporządkowane i spełniać w stosunku do niego funkcje usługowe. Sednem Jednak społeczno-ekonomicznej treści wszystkich odmian a. była teza o przewadze gospodarstw rodzinnych nad dużymi przedsiębiorstwami rolnymi, bez względu na ich postać społeczną. W nadawaniu priorytetu gospodarce rodzinnej zwolennicy a. posunęli się dalej niż inni głosiciele drobnomieszczańskiej myśli społeczno-ekonomicznej. Zdaniem agrarystów gospodarstwo rodzinne i oparty na nim ustrój rolny cechują nie tylko najlepsze — w porównaniu z innymi formami gospodarowania — walory ekonomiczne, ale jednocześnie stanowią one źródło harmonii społecznej i moralnego zdrowia narodu. Pewne mankamenty gospodarstw rodzinnych, jakie dostrzegali jednak agraryści, miały być niwelowane przez solidarystyczną współpracę chłopów w obrębie spółdzielczości rolniczej. Ponadto wg agrarystów warstwa chłopska Jest predestynowana do odgrywania szczególnej roli w życiu narodu, polegającej m. in. na chronieniu społeczeństwa przed zgubnymi wpływami demoralizacji płynącej z miast, spełnianiu misji odrodzenia moralnego społeczeństwa itp. Funkcja ta przypada warstwie chłopskiej z tytułu Jej związku z przyrodą i ziemią, która jest źródłem wszystkich pozytywnych wartości moralnych ludzkości. Te cechy warstwy chłopskiej oraz jej liczebność, predestynowały ją także, zdaniem zwolenników a., do przewodnictwa politycznego w państwie. Koncepcje a. miały być realizowane przez reformy systemu kapitalistycznego. Zgodnie z tym głosiciele a. stali na pozycjach burżuazyjne- go liberalizmu i przeciwstawiali się wszelkim formom politycznej dyktatury, w tym i dyktatury proletariatu. Z nadawania priorytetu gospodarce rodzinnej wypływała także ideowa niechęć lub nienawiść agrarystów do wszelkich form wielkotowarowej produkcji w rolnictwie. Ze względu na to, Iż koncepcje a. zrodziły się w kapitalizmie Jako jego antyteza, krytyka agrarystów dotyczyła przede wszystkim tego sposobu produkcji. Agraryści polscy zdecydowanie opowiadali się za przeprowadzeniem radykalnej reformy rolnej i występowali przeciw dyktaturze J. Piłsudskiego. Mimo to a., w tym również jego społeczno-radykalne skrzydło, należy zakwalifikować do wstecznych koncepcji w historii społeczno-ekonomicznej myśli agrarnej. Przeciwstawianie się uprzemysłowieniu kraju w XX w. spychało a. do utopizmu społecznego. Idea a. została obalona przez praktykę. Mimo to w zmodyfikowanej postaci koncepcje a. odżywają co pewien czas w Polsce. Społeczną przesłanką ich pojawiania się jest przede wszystkim istnienie w naszym kraju gospodarki indywidualnej.