Pages Menu
 

Categories Menu
Podatki: porady PIT, poprawne rozliczenie. Rozliczanie zeznań rocznych Piekary Śląskie
Co roku na koniec kwietnia wiele osób zaczyna biegać jak z pieprzem kiedy to się zorientuje że nie ma rozliczonego podatku za poprzedni
Firmowe finanse - aktywa w firmie. Księgowość dla firm Mokotów
Działalność przedsiębiorstwa ma zazwyczaj jeden cel, ma przynosić zyski właścicielowi lub udziałowcom. Bez względu na to gdzie firma w cywilizowanym kraju
Wirtualne biuro a prestiż firmy
We współczesnych czasach, aby założyć sprawnie prosperującą firmę, wcale nie trzeba posiadać lokalu w którym będzie znajdować się jej biuro. Można bowiem skorzystać z wirtualnego biura
Checklista najlepszych prezentacji
Podejście do stworzenia prezentacji to za każdym razem ogromne wyzwanie. Jednocześnie merytoryczne i praktyczne przygotowanie i zebranie materiałów, a następnie uporządkowanie ich spowoduje,
Tanie dokształcanie
Nie każdy lubi się uczyć, a jeśli na dodatek uczymy się czegoś trudnego i skomplikowanego, tym trudniej nam to przychodzi. Są niektóre przedmioty, które są szczególnie trudne w nauce. Są to zwykle
Sposoby finansowania. Szkolenia leasingowe - Leasing operacyjny
Finansowanie w firmie jest bardzo ważnym elementem działalności każdej jednej firmy. Bez odpowiedniego finansowania trudno będzie przetrwać przedsiębiorcy
Prestiżowa lokalizacja biura - wirtualne biuro Warszawa Centrum
Wiele osób zaczynających swój biznes ma ochotę na prestiżową lokalizację swojej firmy, jednak umówmy się mało kogo stać na lokalizację jaką jest warszawa

Posted by on wrz 22, 2017 in Ekonomia |

Agraryzm

Agraryzm, społeczno-ekonomiczna ł ideowo-polityczna koncepcja rozwiązania kwestii rolnej i chłopskiej przez tworzenie i umacnianie rodzinnych gospodarstw chłopskich, współdziałających ze sobą za pomocą form spółdzielczości rolniczej, na podstawie zasad solidaryzmu społecznego, mająca na celu obroną interesów drobnych wytwórców rolnych. Geneza a. wiąże się z koncepcjami obrony drobnej własności w ogóle, zagrożonej w wyniku działania kapitalistycznych praw konkurencji, akumulacji i koncentracji produkcji. Ideologia ta pojawia się na zachodzie Europy w połowie XIX w., w krajach zaś słabiej rozwiniętych gospodarczo w końcu XIX i na początku XX w. Wobec szybkiego eliminowania drobnej własności w przemyśle i wolniej postępujących procesów koncentracji w rolnictwie, ideologia obrony drobnej własności przenosi się stopniowo na grunt rolniczych stosunków społeczno-ekonomicznych. Odmianą a. można nazwać rozpowszechniony w Rosji w drugiej połowie XIX w: nurt myśli społeczno-ekonomicznej zwany narodnictwem. Narodnicy uważali, że kapitalizm nie ma w Rosji perspektyw rozwoju, a podstawą przebudowy ustroju feudalnego w tym kraju powinna być rosyjska wspólnota gminna (obszczina), chłopstwo zaś powinno stanowić główną siłę rewolucyjną. W późniejszym okresie narodnictwo przestało być ruchem o tendencjach rewolucyjnych, schodząc na pozycje liberalno-demokratyczne. Mając na uwadze bezsilność tych koncepcji w walce z kapitalizmem, Lenin poddał je ostrej krytyce. A. jest ideologią o różnych odcieniach ekonomicznych i politycznych. Podczas gdy lewicowe Jego odłamy zwalczały kapitalizm, przeciwstawiając mu harmonię gospodarczą i społeczną, prawicowe jego skrzydła domagały się drobnych w istocie reform systemu kapitalistycznego. Między tymi skrajnymi koncepcjami istniało sporo różnych społeczno-ideowych postaci a. W Polsce dość zwarta postać a. ukształtowała się w pierwszej połowie lat 30-tych XX w. i pod względem ideologicznym związana była z politycznym ruchem chłopskim. Na społeczną treść a. w Polsce składały się koncepcje społeczno-ekonomiczne i społeczno-ideowe. U podstaw koncepcji społeczno-ekonomicznych a. leżała apoteoza rolnictwa Jako działu gospodarki narodowej i ekonomicznych walorów Jego drobnotowarowej formy. Zdaniem głosicieli a. rolnictwo powinno stanowić podstawę gospodarki narodowej. Wszystkie inne działy natomiast powinny mu być podporządkowane i spełniać w stosunku do niego funkcje usługowe. Sednem Jednak społeczno-ekonomicznej treści wszystkich odmian a. była teza o przewadze gospodarstw rodzinnych nad dużymi przedsiębiorstwami rolnymi, bez względu na ich postać społeczną. W nadawaniu priorytetu gospodarce rodzinnej zwolennicy a. posunęli się dalej niż inni głosiciele drobnomieszczańskiej myśli społeczno-ekonomicznej. Zdaniem agrarystów gospodarstwo rodzinne i oparty na nim ustrój rolny cechują nie tylko najlepsze — w porównaniu z innymi formami gospodarowania — walory ekonomiczne, ale jednocześnie stanowią one źródło harmonii społecznej i moralnego zdrowia narodu. Pewne mankamenty gospodarstw rodzinnych, jakie dostrzegali jednak agraryści, miały być niwelowane przez solidarystyczną współpracę chłopów w obrębie spółdzielczości rolniczej. Ponadto wg agrarystów warstwa chłopska Jest predestynowana do odgrywania szczególnej roli w życiu narodu, polegającej m. in. na chronieniu społeczeństwa przed zgubnymi wpływami demoralizacji płynącej z miast, spełnianiu misji odrodzenia moralnego społeczeństwa itp. Funkcja ta przypada warstwie chłopskiej z tytułu Jej związku z przyrodą i ziemią, która jest źródłem wszystkich pozytywnych wartości moralnych ludzkości. Te cechy warstwy chłopskiej oraz jej liczebność, predestynowały ją także, zdaniem zwolenników a., do przewodnictwa politycznego w państwie. Koncepcje a. miały być realizowane przez reformy systemu kapitalistycznego. Zgodnie z tym głosiciele a. stali na pozycjach burżuazyjne- go liberalizmu i przeciwstawiali się wszelkim formom politycznej dyktatury, w tym i dyktatury proletariatu. Z nadawania priorytetu gospodarce rodzinnej wypływała także ideowa niechęć lub nienawiść agrarystów do wszelkich form wielkotowarowej produkcji w rolnictwie. Ze względu na to, Iż koncepcje a. zrodziły się w kapitalizmie Jako jego antyteza, krytyka agrarystów dotyczyła przede wszystkim tego sposobu produkcji. Agraryści polscy zdecydowanie opowiadali się za przeprowadzeniem radykalnej reformy rolnej i występowali przeciw dyktaturze J. Piłsudskiego. Mimo to a., w tym również jego społeczno-radykalne skrzydło, należy zakwalifikować do wstecznych koncepcji w historii społeczno-ekonomicznej myśli agrarnej. Przeciwstawianie się uprzemysłowieniu kraju w XX w. spychało a. do utopizmu społecznego. Idea a. została obalona przez praktykę. Mimo to w zmodyfikowanej postaci koncepcje a. odżywają co pewien czas w Polsce. Społeczną przesłanką ich pojawiania się jest przede wszystkim istnienie w naszym kraju gospodarki indywidualnej.