Pages Menu
 

Categories Menu
Świat biznesu - doradztwo biznesowe Warszawa
Biznes może być mały jak i duży. Każdy biznesmen ma swoje marzenia, każdy właściwie chce być wielkim przedsiębiorcą, zarabiać miliony dolarów, złotówek czy tam euro. Każdy
Warto inwestować w silną markę pracodawcy
Posiadanie silnej marki pracodawcy wiąże się z szeregiem korzyści. Poznaj jakie są korzyści płynące z silnej marki pracodawcy.
Pracuję w fajnej firmie
Dla pracowników świadomość,
Prestiżowa lokalizacja biura - wirtualne biuro Warszawa Centrum
Wiele osób zaczynających swój biznes ma ochotę na prestiżową lokalizację swojej firmy, jednak umówmy się mało kogo stać na lokalizację jaką jest warszawa
Biuro w centrum Warszawy. Wirtualny adres biura
Zapewne adres firmy usytuowany w centrum Warszawy dla wielu ludzi jest oznaką prestiżu. W dzisiejszych czasach jest to prostsze niże może Ci się wydawać. Wystarczy skorzystać
Rozmowa kwalifikacyjna - kilka porad
Jak zwiększyć swoje szanse na rozmowie kwalifikacyjnej? To pytanie nieustannie krąży nam po głowie, gdy zostajemy zaproszeni przez rekrutera na rozmowę. Co zrobić, jak się ubrać, jak
Nowa firma a lokalizacja - wirtualne biuro w Warszawie centrum
Zakładając działalność gospodarczą czasem stajemy przed dylematem jaką wpisać mamy siedzibę naszej firmy. Jest to uzasadnione z kilku powodów, jednak z pomocą
Pomyśl o swoim własnym kantorze
Twój własny kantor w Bydgoszczy? Jeśli o tym myślisz, to warto, abyś przeczytał ten tekst. Nie twierdzimy, że jest to zły pomysł ale trzeba mieć świadomość jakie mogą nas napotkać trudności

Posted by on wrz 23, 2017 in Ekonomia |

Centralizm demokratyczny

Centralizm demokratyczny, podstawowa zasada organizacyjna każdej marksistowsko-leninowskiej partii; stanowi również zasadę organizacji aparatu państw typu socjalistycznego, polegającą na kojarzeniu centralnego kierownictwa z szerokim zakresem uprawnień organów podległych oraz udziałem całego społeczeństwa w rządzeniu państwem; dotyczy także dziedziny zarządzania socjalistyczną gospodarką narodową. W odniesieniu do partii c.d. określa przede wszystkim strukturę organizacyjną i sposoby jej działalności. Zasada ta w pełni realizowana jest przez PZPR. Opracowana została przez W. Lenina, twórcę rewolucyjnej partii proletariatu. Nie ogranicza się ona jedynie do dziedziny organizacji i działalności partii. Państwo socjalistyczne, organizacja administracji państwowej, a także ogólne zasady organizacji socjalistycznej gospodarki opierają się na c.d. Jest on zatem zasadą powszechną, odnoszącą się do partii, socjalistycznego państwa i socjalistycznej gospodarki. Sens ogólny c.d. zwłaszcza treści ideowo-polityczne, niezależnie od dziedziny Jego zastosowania, jest ten sam. Praktyczne sposoby i konkretne funkcje zastosowania c.d. w zależności od sfery, której on dotyczy, nie mogą być siłą rzeczy identyczne. Zasada c.d. w zastosowaniu do życia partii oznacza, że partia jako przewodnia siła i organizator socjalistycznego budownictwa musi działać w sposób jednolity i zdyscyplinowany. Scentralizowana struktura organizacyjna partii, dyspozycyjność wszystkich ogniw partyjnych wobec kierownictwa, podporządkowanie mniejszości wobec większości stanowią pierwszy warunek spoistości wewnętrznej, a stąd także przesłankę jedności ideowo-politycznej i organizacyjnej celów oraz kierunków działania partii. O sile partii i skuteczności jej działania nie stanowi jedynie scentralizowana struktura i odpowiadająca jej dyscyplina. Centralizm przedstawia ramy 1 formy wcielania w życie aktywności, oddolnej inicjatywy i samodzielności działania mas członkowskich oraz poszczególnych organizacji partyjnych. Te właściwości życia politycznego mogą się rozwijać jedynie w warunkach demokratycznych stosunków wewnętrznych. Demokracja wewnątrzpartyjna, zapewniająca członkom partii m. in. prawo wyboru władz i ich kontroli, prawo krytyki swoich przedstawicieli i udzielania im zaleceń, wypowiadania własnych myśli, wniosków, prawo podejmowania uchwał w sprawach dotyczących swojego terenu, zgodnych z ogólną linią partii, stanowi więc istotę, najgłębszą treść leninowskiej koncepcji c.d. Można zatem stwierdzić, iż c.d. stanowi szczególną postać demokracji, demokracji wewnątrzpartyjnej stopionej z centralizmem, co w dialektycznej syntezie pozwala partii działać w duchu jedności i w sposób zorganizowany, a jednocześnie oparty na aktywności, kontroli i świadomości mas członkowskich. Leninowska koncepcja c.d. nie traktuje tej zasady jako mechanicznej sumy elementów centralizmu i demokratyzmu ani też nie oznacza, że centralizm odnosi się do kierowniczych instancji, a demokracja do niższych organizacji partyjnych. Założenia demokracji wewnątrzpartyjnej dotyczą w takim samym stopniu najwyższej instancji partyjnej, która przez sposoby i styl sprawowania kierowniczych funkcji (kolegialność, ustawiczna więź, konsultacje z klasą robotniczą i masami pracującymi, informowanie o swojej pracy itd.) zmierza do pogłębienia demokracji wewnątrzpartyjnej. Rozgraniczanie c.d. na centralizm i demokratyzm, a tym bardziej wzajemne przeciwstawianie tych pojęć i procesów społecznych oznacza zdeformowane ujmowanie tej zasady. Zasada c.d. jest konstrukcją, na której opiera się również funkcjonowanie socjalistycznej gospodarki. Zastosowanie c.d. w sferze gospodarki jest obiektywnie uzasadnione istotnymi właściwościami socjalistycznego sposobu produkcji. Podstawa socjalistycznej gospodarki, tj. społeczna własność środków produkcji istnieje I rozwija się zgodnie z prawami historycznego rozwoju jako własność ogólnonarodowa. W związku z tym gospodarka staje się w miarą rozwoju i umacniania socjalistycznej, ogólnonarodowej własności Jednolitym, zintegrowanym organizmem gospodarczym. Taki organizm gospodarczy może być kierowany i koordynowany jedynie pod warunkiem poddania go jednolitej woli, ucieleśnionej w scentralizowanym zarządzaniu gospodarką. Świadomie kształtowana realizacja celów socjalistycznej gospodarki, polegających na maksymalnym zaspokajaniu potrzeb całego społeczeństwa, przesądza również o konieczności koordynacyjnego i kierowniczego działania w skali całej gospodarki i w interesie całego społeczeństwa, tzn. działania scentralizowanego. Scentralizowane zarządzanie socjalistyczną gospodarką spełniane przez państwo za pośrednictwem określonych mechanizmów i dźwigni, a zwłaszcza za pośrednictwem centralnego planowania, nie wyczerpuje sił napędowych socjalistycznej gospodarki zarówno z punktu widzenia istotnych cech socjalistycznego sposobu produkcji, Jak i możliwości efektywnego funkcjonowania gospodarki. W miarę rozwoju socjalistycznego budownictwa producent, a więc masy pracujące, zwłaszcza klasa robotnicza, zmienia swój charakter — z wykonawcy i przedmiotu procesu produkcji staje się współgospodarzem, współtwórcą tego procesu, jego podmiotem. Ten proces rozwojowy stwarza możliwości, a jednocześnie wywołuje konieczność włączenia do sił napędowych socjalistycznej gospodarki aktywności, inicjatywy i kontroli w postaci udziału mas pracujących we współzarządzaniu gospodarką. Udział ten może się odbywać za pośrednictwem różnorodnych form organizacyjnych w bezpośredniej sferze produkcji (w przedsiębiorstwie), np. w Polsce za pośrednictwem samorządu robotniczego), których charakter z natury rzeczy musi być demokratyczny. W całokształcie sił napędowych socjalistycznej gospodarki rozstrzygająca rola przypada zespoleniu centralnego kierownictwa państwowego z aktywnością produkcyjną i kontrolą mas pracujących w obrębie demokratycznych form ich udziału w zarządzaniu. W tej obiektywnej konieczności odzwierciedla się c.d. Jako podstawowa zasada organizacji i funkcjonowania gospodarki. Ujęcie i uruchamianie sił napędowych gospodarki socjalistycznej dokonuje się w sposób praktyczny za pomocą odpowiednio skonstruowanego systemu planowania i zarządzania gospodarką. Pierwszym zatem kryterium adekwatności systemu planowania i zarządzania w stosunku do charakteru socjalistycznej gospodarki, a przez to i jego sprawności, jest zgodność szczegółowych rozwiązań systemu z zasadą c.d. Doskonalenie systemu planowania i zarządzania w myśl zasady c.d. charakteryzuje się obecnie m. in. następującymi tendencjami: 1. umocnieniem, usprawnieniem i oparciem na naukowych przesłankach centralnego planowania, zwłaszcza w zakresie strategicznych i koordynacyjnych jego funkcji; 2. rozszerzeniem samodzielności ekonomicznej i operatywności niższych jednostek produkcyjnych i ogniw władzy terenowej, w celu pobudzenia ich inicjatywy i efektywnego kierowania procesami gospodarczymi, a także zwiększenia odpowiedzialności kolektywów niższych ogniw gospodarczych za wyniki działalności; 3. rozszerzeniem i pogłębieniem demokratycznego udziału mas pracujących w zarządzaniu gospodarką na wszystkich jej szczeblach. Leninowska koncepcja c.d. ustawicznie wzbogacana i pogłębiana przez konfrontację z praktyką, dostarcza wskazówek, które pozwalają chronić system planowania i zarządzania przed ew. jego wynaturzeniami. Historycznie rozpoznane deformacje mogą polegać na: 1. nadmiernej centralizacji planowania i zarządzania połączonej z pełną dyrektywnością decyzji ekonomicznej, prowadzącą w konsekwencji do paraliżowania demokratycznych form aktywności i kontroli mas pracujących nad gospodarką; 2. pozbawieniu centralnego planu jego aktywnej, koordynującej i programującej rozwój funkcji, powodując przez to możliwość powstawania procesów żywiołowych, dezintegrujących gospodarkę i zagrażających integralności własności ogólnonarodowej; 3. osłabieniu aktywności mas pracujących w kształtowaniu procesów gospodarczych w przypadku wzrostu zdecentralizowanych uprawnień administracji niższych jednostek gospodarczych, bez jednoczesnego pogłębienia demokratycznych form ich udziału w zarządzaniu gospodarką.