Pages Menu
TwitterRssFacebook
 

Categories Menu
Tłumacz w małej miejscowości
Coraz częściej częściej potrzebujemy usług tłumacza przysięgłego. Powody są różne. Mogą to być wyjazdy za granicę, handel (również ten internetowy) czy też tłumaczenia dokumentów związanych
Checklista najlepszych prezentacji
Podejście do stworzenia prezentacji to za każdym razem ogromne wyzwanie. Jednocześnie merytoryczne i praktyczne przygotowanie i zebranie materiałów, a następnie uporządkowanie ich spowoduje,
Nowe auto - leasing samochodów z obsługą serwisową w Warszawie. Auto Opel Corsa
Nowy samochód jest marzeniem bardzo wielu osób ale nie każdego na niego stać. Oczywiście podstawową przeszkodą na drodze do nowego samochodu
Integracja pracowników - najlepsza agencja eventowa: ranking
Każdy marzy o pracy w fajnym zespole, gdzie atmosfera jest tak miła że do pracy przychodzimy z przyjemnością, z chęcią spotykamy się z naszymi współpracownikami
Wirtualne biuro a prestiż firmy
We współczesnych czasach, aby założyć sprawnie prosperującą firmę, wcale nie trzeba posiadać lokalu w którym będzie znajdować się jej biuro. Można bowiem skorzystać z wirtualnego biura
Upadłość - bankructwo firmy jednoosobowej i osoby fizycznej
Czasami nasze życie układa się bardzo różnie, zaciągamy zobowiązania, których nie jesteśmy w stanie spłacić co w konsekwencji prowadzi do nagromadzenia się wielkiego
Nowa firma a lokalizacja - wirtualne biuro w Warszawie centrum
Zakładając działalność gospodarczą czasem stajemy przed dylematem jaką wpisać mamy siedzibę naszej firmy. Jest to uzasadnione z kilku powodów, jednak z pomocą

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Polskie towarzystwo ekonomiczne

Polskie towarzystwo ekonomiczne, stowarzyszenie wyższej użyteczności, powstało w 1945 na miejsce istniejącego przed wojną Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków w Warszawie i Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, we Lwowie i w Poznaniu. Obecnie istnieje 17 oddziałów P.T.Ę. w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Celem Towarzystwa jest aktywne włączanie członków do udziału w kształtowaniu programu rozwoju gospodarki narodowej, doskonaleniu metod planowania i zarządzania oraz wdrażaniu postępu ekonomiczno-społecznego i organizacyjnego; krzewienie marksistowskiej myśli ekonomicznej, rozszerzanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów oraz kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków; współudział w inicjowaniu i koordynacji badań naukowych i rozwoju zaplecza naukowo-badawczego; upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej; popularyzacja zasad gospodarowania, zadań i osiągnięć społeczno-gospodarczych PRL; obrona zawodowych interesów ekonomistów oraz reprezentowanie Towarzystwa i polskiej myśli ekonomicznej za granicą. Cele swoje Towarzystwo realizuje przez; współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa; organizowanie zjazdów, kongresów, konferencji i sympozjów, odczytów i wykładów, konsultacji i konkursów o tematyce ekonomicznej; wydawanie publikacji periodycznych i monograficznych; prowadzenie działalności związanej z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym kadr gospodarki narodowej w dziedzinie problematyki ekonomicznej; prowadzenie działalności naukowej oraz przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych i w praktyce gospodarczej; propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania; zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, czytelni i bibliotek; współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi. Dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym kadr zajmuje się wyodrębniony Zakład Szkolenia Ekonomicznego P.T.E. Członkowie P.T.E. dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających. Członkiem zwyczajnym może być osoba z wyższym lub średnim wykształceniem ekonomicznym, zawodowo związana z działalnością ekonomiczną, a także stowarzyszenie, które uznaje cele Towarzystwa. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa. Tytuł członka honorowego nadaje Zjazd Krajowy osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauk ekonomicznych i gospodarki narodowej. Władzami naczelnymi Towarzystwa są: Zjazd Krajowy, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński. Organem doradczym Towarzystwa jest Rada. Władzami wojewódzkimi — Zjazd Oddziału Wojewódzkiego, Zarząd i Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego. Zarząd Główny może powoływać oddziały regionalne, których władzami odpowiednio są Zjazd, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są koła zakładowe, międzyzakładowe i terenowe. Zadaniem koła jest realizowanie celów Towarzystwa przez pracę z członkami oraz przez współdziałanie z kierownictwem, załogami zakładów pracy oraz innymi organizacjami politycznymi i społecznymi. Władze Towarzystwa w celu rozwiązywania poszczególnych problemów ekonomicznych mogą tworzyć zespoły: branżowe rady koordynacyjne kół, regionalne rady koordynacyjne kół, sekcje problemowe oraz komisje.